گزارش تصویری برگزاری کارگاه روش های آموزش بالینی 2
گزارش تصویری برگزاری کارگاه روش های آموزش بالینی 2

کارگاه روش های آموزش بالینی 2 با حضور معاونت های آموزشی بیمارستان های آموزشی تابعه، معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی و اعضای هیات علمی بالینی این دانشکده توسط واحد رشد و بالندگی اساتید و اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه در سالن EDC دانشگاه، روز چهارشنبه مورخ: 1399/4/4 از ساعت 8:00 لغایت 12:00 برگزار گردید.