گزارش تصویری برگزاری دومین جلسه راد

گزارش تصویری برگزاری دومین جلسه راد

دومین جلسه راد با حضور جانشین محترم فرماندهی، مسئولین و معاونت های دانشگاه،توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) در سالن جلسات هیات رئیسه دانشگاه، مورخ: 1399/1/30برگزار شد و در این جلسه در خصوص اهمیت رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (راد)، جمع آوری و بارگزاری مستندات مربوطه، تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

دومین جلسه راد