کارگاه استدلال بالینی

برگزاری کارگاه استدلال بالینی+تصویر

کارگاه آموزشی استدلال بالینی ویژه اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه روز پنجشنبه 04 / 07/ 1398 برگزار شد.

تصویر