چهارمین فراخوان پذیرش دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

چهارمین دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

 

فراخوان پذیرش چهارمین دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی شروع شد

 

پوستر فراخوان

 

معرفی دوره

 

شیوه نامه دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

 

 

پوستر