لیست کارگاه های  واحد رشد و بالندگی اساتید و اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه مهر ماه 1398
لیست کارگاه های  واحد رشد و بالندگی اساتید و اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه مهر ماه 1398دانلود