تغییر زمان برگزاری کارگاه جست و جوی منابع الکترونیکی

بسمه تعالی

*توجه*توجه*

به اطلاع می رساند کارگاه جست و جوی منابع الکترونیکی مورخ 28/6/98 به تعویق افتاد، تاریخ برگزاری جدید متعاقبا در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

واحد رشد و بالندگی اساتید و اعضای هیات علمی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه